معرفی آزمایشگاه

دکتر رسول باغبانی
سرپرست آزمایشگاه
تلفن : 08138411557

لیست آزمایشگاه : 

 • آزمایشگاه ریزپردازنده
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
سحر قیاسوند
کارشناس آزمایشگاه مهندسی پزشکی
تلفن:08138411209

شرح و ظایف :

 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان
 • دانشگاه صنعتی همدان