دکتر ستار مهدوری
دبیر شورای رفاهی
تلفن: 08138411410
آرشیو تفاهم نامه