ستاد امور رفاهی دانشگاه صنعتی همدان

6

بیمه


3

تسهیلات


16

گردشگری


2

خدمات رفاهی


  • جدول تعهدات بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل دانشگاه سال1396 با بیمه نوین دریافت
  • مدارک لازم جهت تحویل اسناد پزشکی دریافت
  • خدمات جدید بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه نوین دریافت
  • مدارک مورد نیاز جهت اخذ معرفی نامه دریافت
  • آیین نامه بیمه درمان تکمیلی بیمه مرکزی دریافت
  • قرار داد دانشگاه صنعتی همدان با آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرزان صفحه اول صفحه دوم
  • خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها ( شرکت نگین خودرو ) دریافت
  • خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها ( شرح مفتاح رهنورد ) دریافت